CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
Logo CCVC
Veterinaria
Català    Castellano      Xarxes Socials: 

Entre les funcions del CCVC destaquem:
  • Coordinar els col·legis que l’integren i representar la professió en el seu àmbit territorial, sens perjudici de la competència pròpia de cada Col·legi.
  • Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes a la professió i vetllar per al seu compliment.
  • Informar amb caràcter previ dels projectes de Llei i de les disposicions generals que presenti la Generalitat en les matèries que l’afectin.
  • Ordenar, dins el marc que estableixin les lleis, l'exercici de la professió, vetllant perquè s'adeqüi als interessos de la societat i al prestigi de la professió.
  • Mantenir els contactes oportuns amb les altres organitzacions d’àmbit estatal o internacional relacionades amb la professió veterinària.
  • Gestionar l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC). Aquest servei permet als propietaris localitzar els animals de companyia perduts i abandonats.
  • Elaborar els documents oficials i no oficials comuns.
  • Fomentar i realitzar cursos de formació i reciclatge professional.