CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
Logo CCVC
Veterinaria
Català    Castellano      Xarxes Socials: 

    NORMES BSIQUES I OBLIGACIONS MNIMES PER IDENTIFICAR
   
   
Informació sobre quines són les normes bàsiques a complir pel veterinari i les obligacions mínimes abans d’identificar un animal amb un microxip:
 
1.      Tenir coneixement de la normativa vigent referent a la identificació obligatòria.
          Legislació aplicable:
           
           * Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
              animals   
              (Especialment art. 13.2 i 15.2)
              http://www.gencat.cat/diari/5113/08094167.htm
 
           * Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals
              de  companyia
2.      Disposar d’un aparell lector de xips homologat segons la norma ISO 11785.
 
3.      Informar als clients de la necessitat d’identificar els animals de companyia.
 
4.      Verificar si l’animal porta implantat un microxip fent l’oportuna lectura.
 
5.      La identificació es farà amb els sistemes admesos per la legislació. Es recorda que és obligatori per poder donar d’alta a l’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (AIAC), que els microxips que s’implantin compleixin amb la norma ISO 11784 i 11785, doncs sinò  es produeixen incidències que impedeixen que es puguin llegir els microxips implantats als animals. És a dir, NO es pot identificar animals amb microxips que segueixin l’estàndard FECAVA, i no l’establert en l’esmentada norma ISO 11784 i 11785. Els microxips FECAVA es van comercialitzar abans de l’any 1996. Format xips:
 
- ISO (Tecnologia FDX-B): 15 dígits numèrics

- FECAVA (Tecnologia FDX-A): 10 dígits

Per confirmar quins microxips compleixen la normativa ISO, i per tant es poden registrar a l’AIAC, es pot utilitzar el següent enllaç: https://www.dvc.services/ o comprovar el llistat de codis que es pot trobar a http://www.service-icar.com/tables/Tabella1.php (Cal mirar la columna Manufacturer Code, i que sigui tecnologia FDX-B)
 
 
6.       En cas que no estigui identificat, comprovar la lectura correcta del codi de microxip abans d’implantar-lo, i també després d’implantat, a fi de validar el seu correcte funcionament.
 
7.      Si està identificat, fer l’oportuna comprovació en el diversos arxius existents, a fi de verificar si el codi de microxip figura o no registrat. 
 
8.      Complimentar degudament totes les dades requerides en el document d’identificació ( o en el document utilitzat per fer el registre, segons l’establert per cada cas i en cada moment). Aquestes dades fan referència al veterinari que fa la identificació, el propietari i les dades de l’animal.
 
9.      Lliurar al propietari de l’animal l’imprès de xip corresponent.
 
10.   Enviar a l’AIAC o al Col·legi l’exemplar corresponent del document d’identificació per la seva oportuna incorporació a la base de dades, en el cas de que no es faci l’alta del microxip mitjançant la identificació electrònica pel propi veterinari en el moment d’identificar l’animal.
 
11.   Informar als propietaris dels animals de com funciona l’AIAC, i de les obligacions de notificar a l’AIAC qualsevol modificació en les seves dades fins a la mort de l’animal.
   
Introdueixi les credencials per veure més informació:
NIF: 
Clau: 
  Accedir
    Tornar a les preguntes freqüents